Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

U naszych sąsiadów na Słowacji

W ostatnich latach coraz wyraźniej sytuacja na Słowacji się pogarsza. Wielu zastanawia się, co jest tego przyczyną, i co ważniejsze – jaki jest ratunek dla kraju, w którym żyjemy. Odpowiedzi na te pytania stają się powoli dla nas jasne. W tym miejscu chciałabym się podzielić, jak poznaliśmy ideę Intronizacji i jak zaczęliśmy o nią „walczyć“.

Dotarłam kiedyś do ostatniego wywiadu Siostry Łucji z Fatimy z 1957 r., gdzie stwierdziła, że jako ludzkość zgrzeszyliśmy przeciwko Duchowi Świętemu, co odebrałam jako odrzucenie Boga. To było dla mnie straszne, zapytałam samą siebie: jak?, kiedy? Niedługo potem wpadła w moje ręce pierwsza strona Konstytucji Republiki Słowackiej z 1992 r. i mój wzrok padł na słowa: Republika Słowacka... Nie jest związana z żadną ideologią ani religią. I wtedy dotarło do mnie: tu odrzuciliśmy Boga! Jednocześnie znalazłam sprzeczność w brzmieniu Konstytucji Republiki Słowackiej z prawdą, że Bóg jest wszechmogący. Ten atrybut należy wyłącznie do Boga. Wszelka moc pochodzi od Boga. Wszelka władza na niebie i na ziemi dana jest Jezusowi Chrystusowi. Konstytucja Republiki Słowackiej mówi: Władza państwowa pochodzi od obywateli.

Inaczej było w Konstytucji Republiki Słowackiej z 1939 r., która w preambule ogłasza Boga jako Wszechmogącego, a zatem Twórcę wszelkiej władzy i prawa: Naród słowacki pod opieką Boga Wszechmogącego zachował się przez wieki w przeznaczonej dla niego przestrzeni życiowej, gdzie z Bożą pomocą, ponieważ od Niego pochodzi wszelka władza i prawo, ustanowiono to, że jesteście waszym własnym wolnym państwem słowackim.

Słowacja nie jest krajem misyjnym, jesteśmy narodem wybranym, który od dawna należy do Jezusa Chrystusa. Świadczą o tym słowa księcia Rastisława z listu do cesarza bizantyjskiego Michała III. Lud nasz odrzucił pogaństwo i przyjął prawo chrześcijańskie. Jest to nasza pierwsza pisemna wzmianka, w której władca potwierdza wyrzeczenie się pogaństwa i przyjęcie chrześcijaństwa, obowiązujące na całym terytorium jego panowania. List można uznać za dowód istniejącego już zobowiązania prawnego pomiędzy Jezusem Chrystusem a narodem słowackim. My, naród słowacki i narodowości zamieszkujące to terytorium, jesteśmy spadkobiercami tego traktatu.

Tak jak Pan wydał naród wybrany Izraela obcemu narodowi, gdy złamali przymierze i poszli za obcymi bogami, tak też dzieje się to z nami – właśnie teraz. Legitymizowaliśmy obcych bogów ustawą o wolności religijnej, co jest grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu Bożemu. Republika Słowacka uznaje każdą religię, która spełnia kryteria rejestracji. Najstraszniejszym prawem Konstytucji, która odrzuciła Boga, jest prawo pozwalające na zabijanie własnych nienarodzonych dzieci i powoduje ludobójstwo własnego narodu. Podsumowując: obecna Konstytucja Republiki Słowackiej (od 1993 r.), jako najwyższy dokument prawny państwa sprawił, iż jako naród odrzuciliśmy Boga, staliśmy się państwema świeckim, do którego powrócił duch ateizmu. On nami tu teraz rządzi i prowadzi nas na zagładę.

Zrozumieliśmy, że konieczne jest, aby nasze władze duchowe ogłosiły władzę Pana Jezusa Chrystusa nad Słowacją pod tytułem Króla Słowacji. To przydarzyło się naszym sąsiadom w Polsce w 2016 r., kiedy to władze kościelne dokonały uroczystej Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa z udziałem przedstawicieli rządu i licznej rzeszy ludu Bożego.

I tu rozpoczyna sie historia naszych starań o Intronizację na Słowacji.

Rok 2016 - bardzo ciekawe jest to, że Pan Bóg pozwolił na opublikowanie modlitwy o Intronizację Pana Jezusa na Słowacji dopiero 15 grudnia 2016 r., czyli już po proklamowaniu Aktu Intronizacji w Polsce; Pan Jezus za pośrednictwem Rozalii przekazał, że Intronizacja musi najpierw nastąpić w Polsce, a dopiero potem w innych krajach.

W 2019 r. o. Václav Kocián wraz ze wspólnotą, którą założył, złożyli do Konferencji Biskupów Słowacji prośbę o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Słowacji.

13 sierpnia 2022 r. jako wierzący wysłaliśmy prośbę o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Słowacji do Konferencji Biskupów i wszystkim naszym biskupom.

We wrześniu 2022 r. „uruchomiono“ podpisy pod Intronizacją, pierwszą część złożono przed sesją KBS w październiku 2022 r. Zamknięta petycja wraz z uwagami wiernych została złożona i wysłana do biskupów w sierpniu 2023 r. Od biskupów otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź.

Pierwszym „Wydarzeniem Roku 2023“ było udzielenie 1 marca przez biskupa Bańskiej Bystrzycy Mariána Chovanca imprimatur modlitwom intronizacyjnym do użytku prywatnego. Do tej pory wydrukowano i rozprowadzono ponad 20 000 egzemplarzy.

W Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2024 r., cała Słowacja modliła się o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Słowacji.

Pan dr Štefan Kuffa spotkał się z niektórymi biskupami, by rozważyć przyszły możliwy termin Intronizacji na Słowacji, ma to być rok 2025! Jego zdaniem potrzeba więcej modlitw, wyrzeczeń i działań, dlatego wzywa chrześcijan na Słowacji, aby zorganizowali się w lokalne grupy na rzecz Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Słowacji.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że dr Štefan Kuffa objął przywództwo ruchu intronizacyjnego, że 13 listopada ubiegłego roku, podczas nowenny w Trnawie przemawiał w tej sprawie i złożył prośbę o Intronizację

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają w naszych wysiłkach na rzecz Intronizacji, którzy otaczają nas swoimi modlitwami. Dziękujemy Bogu za te wszystkie osiągnięcia! Dziękujemy także braciom i siostrom w Polsce, których modlitwy „nas niosą” i dodają ducha!

Kochani, dziękujemy wszystkim!

Na chwałę Chrystusa Króla Polski, Słowacji i całego świata!

Viera Parasková

 


 

»Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.«
Mt 5, 9

 Príčinou dlhodobo sa zhoršujúceho stavu vecí na Slovensku sú deklarácie v Ústave SR, (predovšetkým to, že štátna moc pochádza od občanov) ktoré nás oddeľujú od prúdu Božích milostí a radia nás medzi nepriateľov Boha. Nasledujúce vyhlásenie je odpoveďou na početné modlitby a malo by zabezpečiť akési "prímerie" medzi občanom - voličom a Bohom - Pánom Ježišom Kristom. Aby toto Bohom ponúknuté prímerie mohlo vyústiť do mieru medzi štátom a Bohom, je potrebné, aby aj tí, ktorí sa uchádzajú o prijatie služby autority v štáte, podrobili svoj úrad Bohu všemohúcemu a po nástupe doň zmenili uvedené články Ústavy, aj všetky ostatné články a zákony SR, ktoré odporujú Bohu a jeho zákonu. Občania, obnovme pokoj a svoje synovstvo nášmu Otcovi nebeskému:

 

Vyhlásenie občana, občianky Slovenskej republiky

 Ako občan, občianka Slovenskej republiky sa zriekam nasledujúceho článku Ústavy Slovenskej republiky: „Štátna moc pochádza od občanov“(čl.2, (1)) a článku, ktorý deklaruježe Slovenská republika sa neviaže na nijaké náboženstvo. (Prvá hlava, prvý oddiel, Základné ustanovenia, (1) čl. 1)

Vyhlasujem, že štátna moc nepochádza odo mňa ako občana, občianky Slovenskej republiky, ale od všemohúceho Boha, Pána Pánov a Kráľa Kráľov, ktorý stvoril nebo i zem, a teraz sa kajúcne podvoľujem nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, Kráľovi sveta a celého vesmíru. Slávnostne uznávam za Kráľa a jediného zvrchovaného Vládcu nášho Pána Ježiša Krista, ktorý povedal: »Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi.« Mt 28, 18

Ako občan, občianka Slovenskej republiky sa kajúcne zriekam uctievania a uznávania falošných božstiev a klaniam sa nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, jedinému pravému Bohu.

Ako občan, občianka Slovenskej republiky uznávam a s kajúcnosťou prijímam nášho Pána Ježiša Krista za jediného Spasiteľa.

vlastnoručný podpis

(najlepšie podpísať a uschovať)

»Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!«

Mt 3, 3

Zasaďme sa za práva nášho Pána Ježiša Krista nad Slovenskom!

 

Šírme toto vyhlásenie!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd