Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
 
Spis treści
STOWARZYSZENIE „RÓŻA”
Jak doszło do założenia Stowarzyszenia „Róża”?
Przedstawienie Statutu Stowarzyszenia „Róża”
Jak zostać członkiem Stowarzyszenia „Róża”?
Wszystkie strony

 

Przedstawienie Statutu Stowarzyszenia „Róża”

Statut jest najważniejszym dokumentem, gdyż to na jego mocy działa Stowarzyszenie „Róża”. Z chwilą zatwierdzenia Statutu przez Sąd Rejonowy m. Krakowa, czyli od dnia 28 listopada 2003 roku, Stowarzyszenie „Róża” mogło rozpocząć swą działalność.

Zdecydowaliśmy się nie drukować całości statutu, gdyż jest on aktem ściśle prawnym, mało czytelnym dla przeciętnego czytelnika, a także dokumentem schematycznym, zbudowanym według wytycznych ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Przedstawimy go natomiast w formie opisowej, omawiając najważniejsze jego paragrafy. Statut składa się z następujących rozdziałów–ustepów.

Nasz Statut rozpoczyna się preambułą, która brzmi:

Preambuła: Stowarzyszenie „Róża” gromadzi przyjaciół Rozalii Celakówny. (…)
Żywa pamięć o niej przetrwała w sercach wielu Polaków, którzy darzą Rozalię Celakównę wielkim uznaniem i szacunkiem za jej wkład w życie naszego Narodu. Stowarzyszenie „Róża” – Przyjaciół Rozalii Celakówny stawia sobie za zadanie przybliżenie społeczeństwu tej niezwykłej postaci, która stanowi doskonały przykład, w jaki sposób i w jakim duchu należy wychowywać społeczeństwo, a zwłaszcza dzieci i młodzież, jak i jakich bronić wartości i do jakich dążyć celów. Stowarzyszenie skupia tych wszystkich, którzy pragną znaleźć inspirację dla własnego prospołecznego działania w przykładzie życia Rozalii Celakówny, pielęgniarki szpitala św. Łazarza w Krakowie.

Naczelny cel naszego Stowarzyszenia, zawarty w formie prawnej już w preambule i rozwinięty w dalszych paragrafach Statutu, sprowadza się do propagowania postaci i misji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

 W pierwszym ustępie Statutu, w Postanowieniach Ogólnych stwierdza się, że:

– siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków

– Stowarzyszenie swą działalnością obejmuje całą Polskę, ale dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza jej granicami

– Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników

– Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały, których działalność oparta będzie na niniejszym Statucie

– Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód ma służyć realizacji celów statutowych

W następnym ustępie Statutu, traktującym o celach i sposobach ich realizacji, zapisano, że Stowarzyszenie „Róża” skupia się głównie na działalności informacyjno-formacyjnej, wydawniczej i wychowawczej, a w szczególności na tworzeniu materiałów formacyjnych (czasopisma, broszury, książki, strony w internecie), organizowaniu form szkoleniowo-rekreacyjnych (sesji, kursów, rekolekcji, konferencji), edukacyjnych (prowadzenie szkół, klubów, świetlic, warsztatów) i innych. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z organami samorządowymi, politycznymi i pozarządowymi dla realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie podejmować będzie także, w miarę możliwości, działalność gospodarczą dla zgromadzenia środków pieniężnych na realizację swych celów. Dzisiejsze społeczeństwo zorganizowane jest tak, że nie da się wypromować danej idei, nie posiadając na ten cel odpowiednich środków finansowych. Będziemy więc starać się je zdobywać poprzez działalność gospodarczą (np. produkcja wyrobów i ich sprzedaż).

Omówimy teraz kolejny ustęp, traktujący o władzach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Róża”, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, ma wszystkie władze główne. Są nimi: Walne Zebranie Członków – jest to najwyższa władza Stowarzyszenia, która zbiera się w trybie zwyczajnym raz do roku.

Organem władzy Stowarzyszenia stale urzędującym jest Zarząd Centralny: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd spełnia zwykłe funkcje kierownicze, zarządzające i nadzorujące całość działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada również Komisję Rewizyjną i Komisję Pojednawczą, których kompetencje szczegółowo określa Statut.

Końcowe ustępy Statutu mówią o środkach finansowych i majątku Stowarzyszenia oraz o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zapraszamy Was do tworzenia razem z nami Stowarzyszenia „Róża”: dla Jezusa, dla Rozalii i dla Polski.

  

For English users

English_version

...

  

Zamieść na swojej stronie baner intronizacja.pl


Copyright © 2009-2017 Stowarzyszenie "Róża".
Wszelkie prawa zastrzeżone.